Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Obecná rada Print E-mail

Zloženie obecnej rady

Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Jozef Regina


 

Obecná rada


Obecná rada je zložená z troch poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.


Obecná rada najmä:  

a)       rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých úsekov obecného úradu,  

b)       organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,  

c)       zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,  

d)       pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

e)       zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,  

f)       organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,  

g)       plní ďalšie úlohy podľa platných uznesení obecného zastupiteľstva.  


Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.  Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke